Grupy Parafialne

Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpasterstwo zrzeszające chłopców oraz mężczyzn, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa Eucharystycznego.
To jedna z grup działającej przy naszej parafii, której celem jest posługiwanie przy ołtarzu. Realizuje to na czterech płaszczyznach, które są zarazem poszczególnymi stopniami: kandydat, ministrant i lektor, ceremoniarz.

Aktualnie Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii liczy 34 osób z czego 5 jest kandydatami, 9 jest ministrantami, 14 lektorami, 2 ceremoniarzami i 4 nadzwyczajnymi szafarzami komunii świętej. Co roku dołącza do naszego grona kilku nowych kandydatów. Przed promocjami zarówno ministranckimi, lektorskimi, czy ceromoniarskimi kandydaci przechodzą serię spotkań, czyli tzw. kurs przygotowawczy. Stają się ministrantami, lektorami, ceremoniarzami po złożeniu uroczystej przysięgi podczas Mszy Świętej.

Kandydaci to najmłodsza grupa wiekowa, skupiająca tych, którzy pragną włączyć się w czynną posługę liturgiczną. Ministranci stanowią średnia grupę wiekową, a ich posługa jest najbardziej różnorodna. Toteż, aby zostać ministrantem, należy opanować podstawowe wiadomości liturgiczne oraz zasady służenia przy ołtarzu.

Kiedy ministrant wejdzie w pewien przedział wiekowy, a posiada odpowiednie predyspozycje (zwłaszcza dykcyjne), zostaje promowany na lektora: od tej pory powierzone mu zostaje proklamowanie Bożego Słowa podczas mszy świętej. Ceremoniarz, zwany również mistrzem ceremonii, czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa jednocześnie dając odpowiednie znaki i polecenia (komendy) pozostałym usługującym, by spełnili w danym momencie przeznaczone im funkcje.

Szafarz nadzwyczajny Komunii Świętej jest zaś osobą, wyznaczoną do udzielania Komunii Świętej, gdy zabraknie odpowiedniej liczby szafarzy zwyczajnych (duchownych).

Formacja członków Służby Liturgicznej obejmuje przede wszystkim uczestnictwo w spotkaniach (zbiórkach teoretycznych i praktycznych), a także różne wyjazdy, wycieczki, gry i zabawy, udział w rozgrywkach sportowych i dorocznej Pielgrzymce Ministrantów.

Opiekun: ks. Adrian Fajkowski

Spotkania w soboty o godz. 10:30

Bractwo św. Józefa przy Parafii Św. App Piotra i Pawła w Strzegomiu powstało 22 czerwca 2002 roku z inicjatywy ks. Prałata  Stanisława Siwca, pod kierownictwem ks. dr hab. Władysława Bochniaka.

W chwili założenia, bractwo liczyło 19 braci. W trakcie jego prawie dziesięcioletniej działalności w jego strukturze zachodziły zmiany, m. in. 10 braci odeszło do wieczności.

W chwili obecnej możemy pochwalić się 6 członkami bractwa, na których czele stoi zarząd składający się z:

 • przewodniczącego –  Stanisław Szałecki 
 • kronikarza –  Wacław Szymański
 • skarbnika – Wacław Szymański.

Historia Bractwa sięga XVII wieku, kiedy to cysterski opat klasztoru w Krzeszowie Bernard Rosa, sam będąc wielkim czcicielem postaci Opiekuna Zbawiciela, założył 19 marca 1669 roku Bractwo św. Józefa. Szybko zyskało popularność nie tylko na Śląsku, ale w całej Europie.

Głównym celem krzeszowskiego Bractwa było:

 • szerzenie czci Boga Wszechmogącego
 • wysławianie świętych imion: Jezusa, Maryi Dziewicy i św. Józefa,
 • troska o rozszerzenie katolickiej wiary,
 • upraszanie błogosławieństwa Bożego oraz jedności i pokoju dla Ojczyzny.

Członkowie Bractwa zobowiązali się do niesienia sobie pomocy i okazywania uczynków miłosierdzia wobec wszystkich będących w potrzebie. Szczególnie też zabiegali, przez wstawiennictwo św. Józefa, o łaskę dobrej i szczęśliwej śmierci.

Każdy członek zobowiązany był do odmawiania codziennej modlitwy do św. Józefa, spełniania uczynków miłosierdzia wobec biednych i chorych.

W chwili przejęcia Śląska pod panowanie Prus, przystąpiono do likwidacji zakonów i tym samym Krzeszowskie Bractwo św. Józefa przestało istnieć. Było to w roku 1810. Reaktywacja nastąpiła 185 lat później przez pierwszego Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka w dniu 19 marca 1995 roku.

Bractwo działa na podstawie Statutu Bractwa. Delegatem Księdza Biskupa sprawującym opiekę nad Bractwem wówczas był Rektor Bractwa – ks. infułat Władysław Bochnak – proboszcz parafii katedralnej. Centrum duchowości nadal znajduje się w kościele pw. Św. Józefa w Krzeszowie.

Obecne cele nawiązują do tych, które były realizowane kilka wieków temu, czyli m. in.

 • szerzenie kultu św. Józefa i naśladowanie go przez dążenie do rozwoju życia wewnętrznego i do wypełniania woli Bożej w każdej sytuacji życia;
 • obrona godności człowieka i stawanie w obronie życia ludzkiego od chwili jego poczęcia aż do naturalnej śmierci;
 • niesienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych i moralnych;
 • wspieranie Kościoła w wychowaniu dzieci i młodzieży, opierając się na zasadach moralności chrześcijańskiej;
 • przyczynianie się do znajomości katolickiej nauki społecznej.

Członkowie Bractwa noszą specjalne aksamitne stroje tj. toga i biret oraz medal z wizerunkiem św. Józefa. Bracia codziennie, w różnych intencjach odmawiają Koronkę do św. Józefa, rozważając jego radości i cierpienia, kontemplując jego życie.

Nasi Bracia oprócz pełnienia służby modlitewnej pomagają także w pracach przy Parafii (m. in. podczas budowy Grobu Bożego, czy Szopki Bożonarodzeniowej), opiekują się Krzyżem Milenijnym, służą przy ołtarzu w trakcie Eucharystii, czytają Słowo Boże, wzbogacają swoją obecnością każdą procesję i ważne wydarzenie w Kościele, uroczystości w Parafii.

Zawsze są blisko i można  polegać na ich obecności, a wszystkie wydarzenia, w których uczestniczą pięknie opisują i ilustrują w swojej kronice, która ma już dwie części i ciągle zapełniają się jej kolejne karty.

Poza tym w ciągu roku, biorą udział w wielu zjazdach, skupieniach modlitewnych, rekolekcjach i czuwaniach.

Członkiem Bractwa może zostać każdy katolik cieszący się dobrą opinią, żyjący według zasad wiary katolickiej. Każdy nowo przyjęty członek Bractwa zostaje wpisany do Księgi Bractwa przechowywanej w Krzeszowie.

 

Opiekun: Ks. Piotr. Sipiorski 

Spotkania: Na Mszy Św. w Niedziele o 9:00 

Dawniej Chór Św. Cecylii, powstał w lutym 1946 r. Jego założycielem był pan Domański - ówczesny organista w parafii p.w. Św. App Piotra i Pawła w Strzegomiu, a pierwszą solistką Irena Szczepaniak. W 1952 r. organistą i jednocześnie dyrygentem chóru został Edward Forski. 

W latach pięćdziesiątych do chóru Św. Cecylii należało ok. 90 osób. Aktualnie chór zmienił nazwę na Św. Łukasza, liczy 16 osób, a dyrygentem jest organista Jacek Fornal.

Opiekun: Ks. Proboszcz Prałat Marek Babuśka. 

Spotkania w każdy poniedziałek o 19:00 w domu parafialny.  

Ok 30 lat temu na terenie naszego miasta powstała charyzmatyczna wspólnota Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Jej założycielem był sam Duch Święty, który posłużył się Księdzem Markiem Zienkiewiczem i Księdzem Janem Pazganem, którzy zgromadzili wiele osób na modlitwie uwielbienia.
Dziś wspólnota liczy około 50 członków. Spotykamy się regularnie w każdy wtorek na wspólnej modlitwie, aby oddawać cześć Bogu. Podczas naszych spotkań mamy możliwość słuchania bogatych w treści konferencji, uczestniczymy w różnych warsztatach, zgłębiamy Słowo Boże.

 

Członkowie naszej wspólnoty kształcą się intelektualnie i duchowo uczestnicząc w różnych kursach formacyjnych i zgromadzeniach z udziałem wybitnych teologów i przedstawicieli Kościoła Katolickiego w Polsce jak i na Świecie. Realizujemy różne projekty ewangelizacyjne. Jednym z nich jest chociażby Konferencja dla kobiet „Córka Króla”. Oprócz spotkań wspólnotowych spotykamy się również na spotkaniach małych grup, podczas których dzielimy się swoim doświadczeniem Boga. Oprócz formacji organizujemy również wspólne grillowania, spotkania przy kawie i ciastku, aby ze sobą porozmawiać i spotkać się.

 

Podstawowe cele Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym:
1. Nawracanie się, aby być ukierunkowanym na Chrystusa i mieć z Nim osobistą relację.
2. Przyjęcie Ducha Świętego i zachęcanie do tego innych. Ciągłe nawracanie się jest możliwe we współpracy z Duchem Świętym.
3. Pielęgnowanie stałego wzrostu w świętości, zachęta do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, do czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej pod kierunkiem Kościoła i do uczestnictwa w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.
4. Podejmowanie posługiwania darami duchowymi (charyzmatami) nie tylko w Odnowie Charyzmatycznej, lecz szerzej w Kościele.
5. Popieranie i podejmowanie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego.
6. Szczególne angażowanie się w misję Kościoła głosząc Ewangelię słowem i czynem, ukazując Jezusa Chrystusa przez osobiste świadectwo oraz te uczynki wiary i sprawiedliwości, do których jest powołany każdy chrześcijanin.
7. Współpraca z innymi wspólnotami zrodzonymi z Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w dziele ewangelizacji mając na celu to, aby doświadczenie poszczególnych wspólnot stało się dostępne dla dobra wszystkich.
8. Promocja posługi na rzecz ubogich i działalności społecznej poprzez Katolicką Odnowę Charyzmatyczną.
9. Podejmowanie działań ekumenicznych.

 

"Pierwszym celem Odnowy jest nieustanne nawracanie się, aby być ukierunkowanym na Chrystusa i mieć z Nim osobistą relację.
Wspólnota Odnowy w Duchu Św. "Arka" w Strzegomiu zaprasza na spotkania w każdy wtorek po Mszy Świętej wieczornej w Domu Parafialnym przy Bazylice.

Opiekun wspólnoty: ks. Adrian Fajkowski
Lider wspólnoty: Agnieszka Lesiów
Polub profil wspólnoty na Facebooku

Krąg Biblijny to spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania.

Grupa Kręgu Biblijnego w Strzegomiu zaprasza na spotkania w każdy poniedziałek po Mszy Świętej wieczornej w Domu Parafialnym przy Bazylice.

Opiekun wspólnoty: ks. Piotr Sipiorski

Polub profil wspólnoty na Facebooku 

„Śpiewajcie pieśń nową Panu; chwała Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu świętych.
Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą, niech synowie Syjonu radują się swym Królem.
Niech chwalą Jego imię wśród tańców, niech grają Mu na bębnie i cytrze.” (Ps 149,1-3)

 

Co robimy?
Głównym celem scholi jest oddawanie czci Bogu Najwyższemu poprzez śpiew i muzykę. Jednak to nie wszystko. Dzieci podczas prób ćwiczą emisję głosu, artykulacje, rytmikę, poznają świat muzyki, świat instrumentów. Oprócz prób organizujemy różne warsztaty dla dzieci: tańca, artystyczne, muzyczne, śpiewu, machanie flagami, biblijne, nauka j. angielskiego, teatr i pantomima ale również grille, zabawy ruchowe, okolicznościowe imprezy dla dzieci, zumba, wyjazdy na rekolekcje i wycieczki o charakterze turystycznym. Schola to również formacja duchowa zarówno dzieci jak i rodziców.
Zajęcia dla dzieci prowadzi odpowiednio przygotowana kadra.

 

Kiedy i gdzie nas spotkać?
Spotkania scholi odbywają się w roku szkolnym (wrzesień-czerwiec), w każdy piątek o godz. 16.30, w domu parafialnym.

Schola śpiewa w każdą niedziele na Mszy św. dla dzieci o godz. 10.30.

 

Jak do nas dołączyć?
Możesz po prosty przyjść na próbę lub podejdź do nas po Mszy św. Możesz również zadzwonić do naszej koordynatorki Agnieszki Lesiów: 609 604 257.
Warto też uważnie słuchać ogłoszeń parafialnych, w których często zapraszamy do wzięcia udziału w naszych warsztatach lub konkursach.

 

Opiekun wspólnoty: Ks. Adrian Fajkowski
Spotkania: Piątek 16:30 i niedziela 10:30

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć. Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

Dla każdej i dla każdego...

ADS jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi,  tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo - książeczkę.

Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia Mszach Św. w ich intencji. W naszej parafii wspólnota gromadzi się w każdy 3 piątek miesiąca w kościele św. Barbary na mszy o godz. 15:00 w intencji całego Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

Różaniec do Siedmiu boleści Matki Bożej

Stowarzyszenie propaguje odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej- w naszej parafii w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 14.00 w kościele św. Barbary.Liczne świadectwa i listy potwierdzają, jak wielu odchodziło z tego świata pojednanych z Bogiem, pełnych pogodnej nadziei.

Historia Stowarzyszenia ściśle związana z kultem Matki Boskiej Bolesnej

Kult ten ma swoje główne źródło w Ewangelii, a jego podstawą są prorocze słowa starca Symeona: "A Twoją duszę przeniknie miecz" (Łk 2,35). Szczytowym momentem boleści Maryi jest Jej obecność pod Krzyżem Chrystusa, Jej Syna (por. J 19, 25-27).

Należący do Stowarzyszenia zamawiają Msze św. w intencji członków, zarówno żyjących jak i zmarłych, a także angażują się w różne akcje apostolskie na terenie parafii. Obecnie w naszej parafii liczy 13 osób, a na całe Apostolstwo liczy ponad 400 tys. członków oraz 1100 zelatorów.

Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci swoją obecnością i modlitwą ogarnęły już wiele miast Polski. Nowe wspólnoty powstają w Europie i Ameryce. Apostolstwo wydaje biuletyn - kwartalnik dla stowarzyszonych "Nadzieja i Życie" (w rocznym abonamencie).

Spotkania: 3 piątki miesiąca 14:00 kościół św. Barbary.

Opiekun ks. Proboszcz Prałat Marek Babuśka

To ruch osób modlących za kapłanów, który powstał w Kanadzie w 1981 roku. Jego podstawową komórką jest tzw. margaretka.

 

Jest to grupa modlitewna w intencji konkretnego kapłana, która swą nazwę zaczerpnęła od nazwy kwiatu. Siedem
płatków reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za wybranego księdza, każda w jednym dniu tygodnia.

 

W naszej parafii istnieje 50 margaretek.

Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II– 20 osób.

Spotkania

Żywy Różaniec naszej parafii liczy dziesięć dwudziestoosobowych róż osób dorosłych- męskich i żeńskich. 

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 8.00 jest odmawiany różaniec w intencji ogólnej bądź misyjnej wyznaczonej na dany miesiąc, a po nim o 9.00 wspólnota uczestniczy we mszy świętej i zmianie tajemnic.

Obowiązki członków Żywego Różańca 

 1. Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca. 
 2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych (kto sześć razy z własnej winy opuści nabożeństwo, należy go wykreślić). 
 3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych. 
 4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską. 
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika. 
 6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy. 


Obowiązki zelatora

 1. Sprawdza obecność członków Żywego Różańca na nabożeństwie. 
 2. Dostarcza tajemnicę z intencją modlitewną nieobecnym. 
 3. Zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich. 
 4. Zbiera miesięczne składki, np. na Mszę świętą. 
 5. Odwiedza chorych członków i otacza ich miłością. 
 6. Czuwa, by róża posiadała pełny skład – 20 osób. Jest to jeden z ważniejszych obowiązków zelatora. 
 7. Pilnuje, aby róża wypełniała zlecone sobie zadania apostolskie. 
 8. Utrzymuje stałą łączność między różą a ks. Opiekunem. 

Opiekun: Ks. Proboszcz Prałat Marek Babuśka

Spotkania I soboty miesiąca godz. 8:00