Chrzest Święty

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.”

Mk 16,15-16

Sakrament Chrztu w naszym kościele udzielany jest po uzgodnieniu w kancelarii parafialnej (bądź mailowo) dogodnego terminu dla rodziców. Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej miesiąc przed uroczystością

Chrzest w 3 krokach:

Krok 1

Druk

Pobierz i wypełnij druk adnotacji przedchrzcielnej

Krok 2

Dokumenty

Zbierz komplet dokumentów:
1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał lub kopia do wglądu).
2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był zawarty poza parafią w której chcemy ochrzcić dziecko
(w przypadku małżeństwa niesakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego, zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego w USC).
3. Zaświadczenie z parafii zamieszkania (nie zameldowania) rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.
4. Jeżeli rodzice są spoza naszej parafii, potrzebne jest pozwolenie właściwego proboszcza na chrzest św. w innej parafii.

Krok 3

Wizyta

Z kompletem dokumentów udaj się do kancelarii parafialnej

Kto może być rodzicem chrzestnym?

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. w kan. 874 daje wyraźny przepis, który mówi o warunkach koniecznych, jakie odnoszą się do funkcji chrzestnego i świadka Chrztu Świętego.<

Kan. 874 – § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Idąc za przepisem powyższego kanonu 874, § 1 oraz Instrukcji duszpasterskiej Episkopatu o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom (15. 12. 1975) należy pamiętać, że przepisy te zabraniają wyznaczania na rodziców chrzestnych osoby żyjące w grzechu ciężkim. Zakaz ten odnosi się do osób mieszkających bez ślubu kościelnego czy też rozwiedzionych, którzy zawarli związek cywilny. Zakaz ten dotyczy także osób tej samej płci mieszkających razem i żyjących w grzechu ciężkim. Instrukcja KEP o udzielaniu sakramentu chrztu dzieciom zabrania także dopuszczać do funkcji chrzestnego młodzież nieuczęszczającą na katechizację (należy tutaj żądać odpowiednich zaświadczeń). Jeśli duszpasterz nie zna osoby, która pragnie przyjąć funkcję chrzestnego, winien zażądać od niej odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego z parafii miejsca zamieszkania.

Przy wyborze chrzestnych rodzice dziecka powinni uwzględnić świadectwo ich życia, ponieważ wymaga się od nich prowadzenia życia, które nie budzi zgorszenia u katolików oraz tego, że mają być przykładem dla nowo ochrzczonego. Chrzestni powinni być w stanie łaski uświęcającej, dlatego zobowiązani są wcześniej przystąpić do sakramentu pokuty, by w pełni uczestniczyć w liturgii, przyjmując komunię świętą.

Pozostałe wymogi, jakie stawia kodeks wobec chrzestnych to, że powinni być członkami Kościoła Katolickiego, mieć skończone szesnaście lat życia, powinni być bierzmowani, przyjąć Najświętszą Eucharystię oraz prowadzić życie zgodne z nauczaniem Kościoła.

Kan. 873 wyraźnie wskazuje, że ochrzczony powinien mieć tylko jednego chrzestnego lub jedną chrzestną, albo dwoje chrzestnych. Chrzestnymi nie mogą być rodzice kandydata do chrztu.

Kan. 874, § 2 przewiduje powołanie obok chrzestnego także świadka chrztu. Według tego przepisu tę funkcję może pełnić wyłącznie osoba ochrzczona, ale nie będąca katolikiem.

Chrześcijanie ze wspólnot protestanckich mogą pełnić jedynie funkcję świadka przy chrzcie katolika, zawsze razem z chrzestnymi katolickimi. Zadaniem świadka jest jedynie zaświadczyć o zaistniałym fakcie udzielenia chrztu.

W sprawie chrztu można kontaktować telefonicznie i mailowo. 

E-mail: kontakt@bazylika.strzegom.pl lub pod numerem telefonu: 74 855 02 86 lub sms 504 043 594.