Rada Parafialna

Przewodniczący

Ks. Proboszcz Prałat Marek Babuśka

Wiceprzewodnicząca

Agnieszka Basińska

Skład Rady

Lp.Imię i nazwiskoWyszczególnienieUwagi
1.Ks. Marek BabuśkaProboszcz parafiiStrzegom
2.WikaryWedług mianowaniaStrzegom
3.WikaryWedług mianowaniaStrzegom
4.Siostra ElżbietankaWedług wskazaniaStrzegom
5.Maria Basińska Strzegom
6.Michał Basiński Strzegom
7.Agnieszka Basińska Strzegom
8.Zbigniew Mendela Strzegom
9.Maria Iwanicka Strzegom
10.Marianna Kiszkiel Strzegom
11.Leokadia Kałuża Strzegom
12.Danuta Romanowska Stawiska
13.Agnieszka Lesiów Strzegom
14.Andrzej Mikulski Strzegom
15.Wioletta Pudłowska Strzegom
16.Jolanta Wawrzyniak Strzegom
17.Dorota Sobol Strzegom
18.Irena Słomiany Strzegom
19.Dominika Skiba-Dziadyk Strzegom
20.Stanisława Konieczna Strzegom
21.Mieczysław Konieczny Strzegom
22.Elżbieta Borys Strzegom
23.Zdzisław Kudyba Strzegom
24.Marek Beśka Strzegom
25.Krzysztof Kaszub Strzegom
26.Stanisław Szałecki Strzegom
27.Marian Wojciów Strzegom
28.Franciszek Franczak Strzegom
29.Ireneusz Miepariszwili Strzegom
30.Maria Krzywda Strzegom
31.Wiesława Franczak Strzegom
32.Franciszek Piłat Tomkowice
33.Katarzyna Czub Międzyrzecze
34.Urszula Jarosińska Strzegom
35.Paweł Rudnicki Strzegom
36.Danuta Banaszak Tomkowice
37.Ewa Frąckowiak Strzegom
38.Zbigniew Jurgielewicz Strzegom
39.Bolesław Michaluk Strzegom
40.Zbigniew Suchyta Strzegom
41.Andrzej Karczewski Strzegom
42. Irena Karczewska Strzegom
43. Helena Wójcik Strzegom
44.Piotr Pudłowski Strzegom
45.Krzysztof Kalinowski Strzegom
46.Kamila Rutka Strzegom

Sekcja kulturalno-oświatowa

Przewodniczący: Krzysztof Kalinowski

Sekcja do
spraw rodziny

Przewodniczący: 
Agnieszka Lesiów

Sekcja ekonomiczno-gospodarcza

Przewodniczący:
Dominika Skiba-Dziadyk

STATUT
Duszpasterskiej Rady Parafialnej
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła
w Strzegomiu

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1


1. Duszpasterska Rada Parafialna (DRP) Parafii p.w.św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu działa w oparciu o kodeks Prawa Kanonicznego (Kan 513, 512,513,536,537) i wytyczne Synodu Archidiecezji Wrocławskiej 1985-1991 s.428-431.
2. Rada jest organem doradczymi wspomagającym proboszcza. Nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.
3 . Duszpasterska Rada Parafialna jest wspólnotą w ramach, której duchowni i świeccy mogą współdziałać dla dobra podstawowej wspólnoty organizacyjnej, jaką jest parafia.

4. Podstawą do działania Rady jest Statut DRP .

§ 2

Duszpasterską Radę Parafialną powołuje proboszcz parafii i jej przewodniczy.

§ 3

Siedziba Duszpasterskiej Rady Parafialnej mieści się w Strzegomiu przy pl. Jana Pawła II 10

§ 4

Duszpasterska Rada Parafialna opiera swą działalność na pracy społecznej jej członków

 

Rozdział II – Skład Rady


§ 5


Duszpasterską Radę Parafialną tworzą :
a. z urzędu : proboszcz jako przewodniczący Rady , wikariusze, przedstawiciel Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Elżbietanek ,przedstawiciel Katechetek i katechetów
b. z mianowania i z wyboru powołuje się pozostałych członków. Są to osoby świeckie, praktykujący katolicy, mieszkający na terenie parafii

§ 6


Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii, żyjących zgodnie z nauczaniem kościoła, pełnoletnich, odznaczających się roztropnością ,wolnych od kar kościelnych i cieszących się dobrą opinią parafian


§7


Członkowie DRP pełnią odpowiedzialną rolę w życiu parafii. Ważna jest ich postawa religijna i stała formacja duchowna poprzez udział w rekolekcjach, dniach skupienia, spotkaniach formacyjnych itp.

§ 8

 

Spośród świeckich członków Rady wybierany jest wiceprzewodniczący, jego zastępca, sekretarz i skarbnik. Stanowią oni zarząd DRP
Wyboru dokonuje się w głosowaniu niejawnym, zwykłą większością głosów.


§ 9


Członków DRP powołuje proboszcz ,od jego uznania zależy też ich liczba

§ 10


W czasie trwania kadencji dopuszcza się możliwość kooptacji nowych członków DRP zarówno przez proboszcza ,jak i na wniosek aktualnych członków Rady za zgodą proboszcza


§ 11


Skład DRP i jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego.

§ 12


Lista zawierająca skład rady powinna znajdować się w archiwum parafii.


§ 13


Wygaśnięcie mandatu członka DRP następuje na skutek śmierci,
rezygnacji lub opuszczenia terenu parafii

§ 14


Członek Rady opuszczający parafię ,lecz wyrażający wolę dalszej
współpracy, może mandat zachować po uzyskaniu zgody proboszcza.

§ 15


Wygaśnięcie mandatu może także nastąpić przez wykluczenie członka DRP z powodu postępowania niezgodnego ze statutem DRP. Decyzję taką podejmuje proboszcz po uprzednim przedłożeniu okoliczności uzasadniających wykluczenie . Członek DRP ,wobec którego wysuwa się zarzuty, winien być obecny na posiedzeniu Rady i ma prawo do obrony.


§ 16


Rozpatrzenie sprawy obwinionego członka DRP na posiedzeniu Rady nie będzie podejmowane ,o ile zgłosi on taki wniosek z równoczesną dobrowolną rezygnacją z dalszego uczestnictwa w DRP.

Rozdział III – Zadania i kompetencje

§ 17


Do zadań DRP należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej,
wyrażania opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o program duszpasterski diecezji świdnickiej ,
wspomaganie proboszcza w zarządzaniu dobrami gospodarczo-materialnymi parafii.

§ 18


Rada nie wydaje opinii o nauczaniu Kościoła w dziedzinie wiary i moralności. W zakres jej kompetencji nie wchodzi także personalna obsada duchowieństwa parafialnego oraz katechetów podejmujących pracę w szkołach


§ 19


Przed podjęciem ważnych decyzji związanych z życiem duszpasterskim parafii ,proboszcz winien wziąć pod uwagę opinię rady. W sprawach spornych należy zwracać się o rozstrzygnięcie do Świdnickiej Kurii Biskupiej


§ 20


Na posiedzeniu DRP poświęconej jakiejś szczególnej tematyce ,mogą być
zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby nie będące członkami
Rady .

Rozdział IV – Kadencja i sposób działania DRP

§ 21


Kadencja Rady trwa 3 lata .Istnieje możliwość przedłużenia kadencji w niezmienionym składzie, wskazana jest jednak przynajmniej częściowa zmiana jej składu.

§ 22


Osoba która jest członkiem rady przez 5 kolejnych kadencji powinna przynajmniej przez kadencje pauzować .

§ 23


Proboszcz w uzasadnionym przypadku może odwołać członka DRP i na jego miejsce powołać inną osobę . Na rozwiązanie całej Rady przed upływem kadencji musi uzyskać pisemną zgodę Świdnickiej Kurii Biskupiej

§ 24


Zmiana proboszcza wymaga powołania nowej DRP

§ 25


Podczas wakansu na urzędzie proboszcza ustaje działalność DRP

§ 26


Najpóźniej po upływie 6 miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek powołać do życia nową Radę


§ 27

Rada może sama się rozwiązać na wniosek przynajmniej 2/3 liczby członków

§ 28


Zebranie Rady zwołuje proboszcz, on też ustala porządek obrad oraz im
przewodniczy . W przypadku nagłej przeszkody ze strony proboszcza
posiedzenie rady prowadzi wiceprzewodniczący lub inna osoba
wyznaczona przez przewodniczącego .


§ 29


Gdy zajdzie potrzeba głosowania czy też przyjmowania uchwały liczyć się będzie większość głosów. W zebraniu powinno uczestniczyć 2/3 składu rady.


§ 30


Członkowie DRP tworzą sekcje odpowiedzialne za poszczególne odcinki
życia parafialnego . Należą do nich :
Sekcja Ekonomiczno-gospodarcza
Sekcja do Spraw Rodziny
Sekcja Kulturalna
W ramach sekcji powołuje się przewodniczących , którzy wchodzą w skład Zarządu DRP

§ 31


Posiedzenia DRP powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku, posiedzenie zarządu raz na kwartał .Gdy proboszcz lub większość Rady lub zarządu uzna to za konieczne można zwoływać je częściej

§ 32

 


Program zebrania winien być wcześniej podany przez proboszcza do widomości członków Rady .Należy w nim przewidzieć wolne głosy oraz możliwość zgłaszania tematów do podjęcia na następnym posiedzeniu.

§ 33

Sekretarz protokołuje obrady i odczytuje protokół na następnym posiedzeniu Rady .Księgę protokołów należy przechowywać w archiwum parafialnym oraz przedstawić ją do wglądu podczas wizytacji kanonicznej

§ 34


Ważniejsze ustalenia Rady winny być podane do wiadomości całej wspólnocie parafialnej w sposób zwyczajowo przyjęty .

§ 35

Członkowie DRP spotykają się z biskupem przeprowadzającym wizytację kanoniczną i informują go o sprawach związanych z działalnością parafii


§ 36


Dokumentacja Rady powinna być archiwizowana przez okres kadencji DRP


§ 37


Majątek DRP powstaje z dobrowolnych składek członkowskich ,darowizn, ze środków pozyskanych w ramach akcji charytatywnych, organizowania festynów, bali, imprez rekreacyjno-wypoczynkowych organizowanych dla parafian.


§ 38


Zarząd DRP rejestruje wszystkie wpływy i prowadzi rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy


§ 39


Majątkiem DRP dysponuje proboszcz i Zarząd DRP w ramach uchwalonego budżetu i programu działania, przy czym rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie budżetowe przedstawiane jest DRP na koniec roku

Rozdział V - Przepisy końcowe


§ 40


Statut i ewentualne zmiany wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez Biskupa Diecezji Świdnickiej podanego w dekrecie biskupim .


§ 41

Statut Duszpasterskiej Rady Parafialnej uchwalono na zebraniu w dniu 10 marca 2010 roku .

 

 

Dekret Rady Parafialnej